REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA BANDA I L’ORQUESTRA DE LA SOCIETAT MUSICAL “LA PRIMITIVA SETABENSE“ DE XÀTIVA

 

 

El present Reglament de Règim Intern pretén desenvolupar i completar, en la seua lletra i en el seu esperit , els nostres estatuts, sense cap altra finalitat que millorar la vida interna de la Banda i de l'Orquestra. En este sentit, l'article 45 dels estatuts vigents establix que l'organització, el funcionament i la disciplina de la Banda i de l’Orquestra és competència i responsabilitat de la Junta Directiva, que podrà acordar un Reglament de Règim Intern per a un desenvolupament normal i adequat.

 

 

TÍTOL I. Àmbit d'aplicació.

 

 

Art. l: L'àmbit d'aplicació del present Reglament és la Banda i l'Orquestra, que depenen de la Societat Musical la Primitiva Setabense de Xàtiva.

 

Art. 2: L'ingrés i la permanència com a músic de la Societat suposa l'acceptació d'este Reglament.

 

Art. 3: La Banda i l'Orquestra estaran formades per aquelles persones que, admeses per la Junta Directiva, desitgen pertànyer a la dita agrupació complint-ne les obligacions, col·laborant en el funcionament i acatant-ne la disciplina.

 

Art. 4: És condició indispensable per a ser admés com a músic haver superat la prova d'accés a Grau Mitjà del Conservatori.

 

De forma excepcional, podrà ingressar en la banda o en l’orquestra un músic sense complir este requisit, pels mèrits que en ell concórreguen i a petició del director de la Banda o de l’Orquestra a la Junta Directiva, després de ser acceptat per esta.

 

 

TÍTOL II. Del director de la Banda i de l’Orquestra.

 

 

Art.5: La Banda i l'Orquestra estaran dirigides per un Mestre-Director, nomenat i cessat discrecionalment per la Junta Directiva, qui acatarà i complirà els acords presos per esta, sense perjuí de la seua llibertat de càtedra i competències artístiques.

 

Art. 6: Correspon al director i a la Junta Directiva elaborar, de comú acord, el repertori dels concerts.

 

Art. 7: La Junta Directiva podrà nomenar un o més subdirectors, els quals substituiran el director en cas d'impossibilitat o absència. El subdirector disposarà, durant el seu exercici, de les mateixes funcions, autoritat i obligacions que el director.

 

Art. 8: La Junta Directiva podrà nomenar Caps de Cordes o de Secció, que col·laboraran amb el director.

 

Art 9: Seran facultats del director:

 

A.- La direcció tecnicoartística .

 

B.- El bon orde, comportament i formes adequades en la Banda i l'Orquestra durant els assajos i actuacions musicals.

 

C.- La formació dels músics i el seu perfeccionament artístic, assignant a cada un d'ells el paper i categoria que haja d'interpretar i ocupar.

 

D.- Assessorar la Junta Directiva en les qüestions artístiques i informar del comportament personal i musical dels músics que componen la Banda o l’Orquestra.

 

TÍTOL III. Dels drets i obligacions del músic.

 

 

Art. 10: Els músics tenen el dret i l'obligació d'assistir a tots els assajos, així com als actes oficials o contractats en què actue la Banda o l’Orquestra. També tenen el dret de presentar propostes raonades per a millorar el funcionament de la banda o l’orquestra davant de la Junta Directiva.

 

Art. 11: Les faltes d'assistència o puntualitat als assajos i als actes de Banda o Orquestra, sense la justificació prèvia, seran sancionades per la Junta Directiva, qui podrà decidir la sanció que corresponga.

 

L'absència als assajos o actes haurà de justificar-se davant del director, president de Banda o membres de la comissió d'Orquestra.

 

Art. 12: Per a poder assistir als concerts es necessitarà un nombre mínim d'assajos, el qual serà determinat pel director.

 

Excepcionalment, sempre aconsellat pel director, hi haurà músics que, per les qualitats que en ells concórreguen o per raons artístiques, podran assistir als concerts sense haver cobert eixe nombre mínim d'assajos.

 

Un membre de la Junta Directiva durà a terme un control de l'assistència als assajos, el qual podrà ser publicat periòdicament en el tauler d'anuncis.

 

Art. 13: Tal com diu l'article 50 dels estatuts vigents de la Societat, els músics no podran formar part d'altres conjunts, bandes o orquestres si amb això causen un perjuí a la Societat i sense haver obtingut prèviament l'autorització de la Junta Directiva. Tampoc podran utilitzar per a altres fins l'instrument propietat de l'Associació si no és amb caràcter eventual i amb l’autorització de la Junta Directiva, qui, en cas contrari, decidirà la sanció corresponent, que pot arribar a l'expulsió de l'agrupació musical.

 

Art. 14: Els músics que no puguen assistir per un període de temps superior a un mes, hauran de comunicar-ho al president de banda, representant d'orquestra o directors per a poder preveure qualsevol possible contingència. Així mateix, per a tornar a incorporar-se amb normalitat hauran de comunicar-ho també per la mateixa via.

 

Art. 15: Pertanyeran a la Banda Juvenil de forma obligatòria els membres de la Banda Simfònica que no superen els 18 anys, encara que, a causa de necessitats puntuals i seguint raons artístiques argumentades pel director, qualsevol membre de la Banda Simfònica també haurà de col·laborar amb esta.

 

 

TÍTOL IV. Instrumental. Uniformes.

 

 

Art. 16: Si bé la política de la Societat és que cada músic tinga instrument propi, es disposa d'un nombre determinat d'instruments destinat a la cessió per a aquells músics que, per diferents motius, els necessiten.

 

Art. 17: L'uniforme i l'instrument que siguen propietat de la Societat s'entregaran al músic en qualitat de depòsit i estaran sempre a disposició de la Junta Directiva, que podrà retirar-los-els quan així ho acordara, i en este cas el músic que els tinga en depòsit els entregarà immediatament. Si no ho fera així, incorrerà en les responsabilitats pertinents.

 

Art 18: Els músics que utilitzen instruments propietat de la Societat musical es comprometran a mantindre’ls en perfectes condicions, de tal manera que corran pel seu compte la reposició dels elements d'ús personal (canyes, embocadures, cordes, etc.).

 

La pèrdua de l'instrument propietat de la Societat serà sancionada per la Junta Directiva en cas de negligència greu del músic.

 

Les reparacions d'instruments seran pagats al 50% entre la Societat i el músic, sempre que l'avaria siga conseqüència d'un ús normal de l'instrument. El músic, després de rebre l'autorització de la Junta Directiva per a la reparació, portarà l'instrument al taller i abonarà el cost de la reparació en la seua totalitat, i després, presentant la factura en Secretaria, rebrà el 50% de la reparació.

 

Art. 19: Els músics que necessiten instruments de la Societat Musical per a una actuació hauran d'arreplegar-los amb la suficient antelació, després de sol·licitar el permís pertinent, i tornar-los al finalitzar. Per la singularitat dels instruments de percussió, correspondrà als seus usuaris la responsabilitat del seu trasllat, muntatge, desmuntatge i perfecte magatzematge en qualsevol acte programat per la Societat, de tal manera que e podrà comptar per a això amb la col·laboració de la resta de músics i membres de la Junta Directiva.

 

Art. 20: En la Banda, la uniformitat reglamentària a l'estiu serà sabates i calcetins negres, pantalons blau marí i camisa blanca de mànega curta amb l'escut de la banda, tot i que, en el cas de les dones, els pantalons podran ser reemplaçats per una falda. A l'hivern, serà sabates i calcetins negres i trage de la banda amb el seu escut en la jaqueta i corbata grisa, tot i que serà possible en el cas de la dona canviar els pantalons per la falda.

 

En l'Orquestra, el trage dels hòmens serà sabates i calcetins negres, pantalons, jaqueta i llacet negre i camisa blanca; en les dones, trage negre llarg o, si no n'hi ha, pantalons i brusa negres.

 

És competència de la Junta Directiva determinar en cada actuació si la uniformitat és la reglamentària o la de paisà.

 

Art, 21: Quan un músic s'incorpore a la Banda o a l’Orquestra es costejarà la totalitat de l'uniforme, tot i que rebrà de la Societat únicament la corbata, en el cas de ser músic de la Banda. A partir del segon uniforme, en un primer moment es comprovarà si hi ha algun uniforme apropiat en l'arxiu de la societat, i en este cas, la Societat assumirà el cost de neteja de l'uniforme, però en cas de no haver-hi cap disponible en la Societat, se seguirà el mateix protocol que en la reparació d'instruments (art. 18). La camisa brodada d'estiu i la corbata sempre seran entregades per la Societat als músics de la Banda.

 

 

TÍTOL V. Sancions.

 

 

Art . 22: Correspon a la Junta Directiva i als directors vetlar pel compliment d'este reglament i aplicar les sancions pertinents. Igualment els correspon resoldre qualsevol cas que no hi estiga previst.

 

Art . 23: Les sancions s'aplicaran en funció de la gravetat dels actes, de tal manera que podrà consistir en amonestació, expedients, multes o expulsió. En tot cas, els músics, els seus pares o tutors legals podran al·legar tots els arguments que estimen oportuns sol·licitant audiència a la Junta Directiva i, si no hi ha altre remei, recórrer la sanció davant de l'Assemblea ordinària o extraordinària de socis.

 

 

ESTE REGLAMENT DE RÈGIM INTERN VA SER APROVAT EN SESSIÓ DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 29 DE JULIOL DE 2010.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LA BANDA Y ORQUESTA DE LA SOCIEDAD MUSICAL “ LA PRIMITIVA SETABENSE “ DE XÀTIVA

 

 

El presente Reglamento de Régimen Interno pretende desarrollar y completar, en su letra y en su espíritu , nuestros estatutos, sin otro fin que mejorar la vida interna de la Banda y la Orquesta. En este sentido, el artículo 45 de los vigentes estatutos establece que la organización, funcionamiento y disciplina de la Banda y Orquesta es competencia y responsabilidad de la Junta Directiva que podrá acordar un Reglamento de Régimen Interno para su adecuado y normal desarrollo.

 

TÍTULO I: Ámbito de aplicación.

 

Art. l : El ámbito de aplicación del presente Reglamento es la Banda y la Orquesta dependientes de la Sociedad Musical la Primitiva Setabense de Xàtiva.

Art. 2:  El ingreso y permanencia como músico de nuestra Sociedad supone la aceptación de este Reglamento.

Art. 3: La Banda y la Orquesta estarán formadas por quienes, admitidos por la Junta Directiva, deseen pertenecer  a la misma cumpliendo sus obligaciones, colaborando en su funcionamiento y acatando su disciplina.

Art. 4 : Es condición indispensable para ser admitido como músico el haber superado la prueba de acceso a Grado Medio del Conservatorio.

De forma excepcional, podrá ingresar en la banda u orquesta un músico sin cumplir lo anterior, por los méritos que en él concurran y a petición del Director de la Banda u Orquesta a la Junta Directiva, tras ser aceptado por la misma.

 

TÍTULO II: Del Director de la Banda y Orquesta.

 

Art.5 : La Banda y la Orquesta estarán dirigidas por un Maestro-Director, nombrado y  cesado discrecionalmente por la Junta Directiva, quien acatará y cumplirá los acuerdos tomados por la misma, sin perjuicio de su libertad de cátedra y competencias artísticas.

Art. 6: Corresponde al Director y a la Junta Directiva elaborar, de común acuerdo, el repertorio de los conciertos.

Art. 7: La Junta Directiva podrá nombrar uno o varios subdirectores, quienes sustituirán al Director en caso de imposibilidad o ausencia. El Subdirector dispondrá, durante su ejercicio, de las mismas funciones, autoridad y obligaciones que el Director.

Art. 8: La Junta Directiva podrá nombrar Jefes de Cuerdas o de Sección, que colaborarán con el  Director.

Art 9: Serán facultades del Director:

a.- La dirección técnico-artística .

b.- El buen orden y adecuado comportamiento y compostura de la Banda y la Orquesta durante los ensayos y actuaciones musicales.

c.- La formación de los músicos y su perfeccionamiento artístico, asignando a cada uno de ellos el papel y categoría que deba interpretar y ocupar.

d.- Asesorar a la Junta Directiva en las cuestiones artísticas y la informará del comportamiento personal y musical de los músicos que componen la Banda u Orquesta.


TÍTULO III. De los derechos y obligaciones del músico.

 

Art. 10: Los músicos tienen el derecho y la obligación de asistir a todos los ensayos, así como a los actos oficiales o contratados en que actúe la Banda u Orquesta. También tienen el derecho de presentar propuestas razonadas para el mejor funcionamiento de la banda u orquesta ante la Junta Directiva.

Art. 11 : Las faltas de asistencia o puntualidad a los ensayos y a los actos de Banda u Orquesta, sin previa justificación, serán sancionadas por la Junta Directiva, quien podrá decidir la sanción que corresponda.

La ausencia a los ensayos o actos deberá justificarse ante el Director, Presidente de Banda o miembros de la comisión de Orquesta.

Art. 12: Para poder asistir a los conciertos se necesitará un número mínimo de ensayos que será determinado por el Director.

Excepcionalmente, siempre aconsejado por el Director, habrá músicos que por las cualidades que en ellos concurran o por razones artísticas podrán asistir a los conciertos sin haber cubierto ese número mínimo de ensayos.

Un miembro de la Junta Directiva llevará a cabo un control de la asistencia a los ensayos que podrá ser publicado periódicamente en el tablón de anuncios.

Art. 13 : Tal como reza el artículo 50 de los estatutos vigentes de la Sociedad, los músicos no podrán formar parte de otros conjuntos, bandas u orquestas si con ello causan un perjuicio a la Sociedad y sin haber obtenido previamente la autorización de la Junta Directiva. Tampoco podrán utilizar para otros fines el instrumento propiedad de la Asociación si no es con carácter eventual y con autorización de la Junta Directiva, quien, en caso contrario, decidirá la sanción correspondiente que puede llegar a la expulsión de la agrupación musical.

Art. 14 : Los músicos que no puedan asistir por un periodo de tiempo superior al mes, deberán comunicarlo al presidente de banda, representante de orquesta o directores para poder prever cualquier posible contingencia. Así mismo, para volver a incorporarse con normalidad tendrán también que comunicarlo por la misma vía.

Art. 15: Pertenecerán a la Banda Juvenil de forma obligatoria los miembros de la Banda Sinfónica que no superen los 18 años, aunque, debido a necesidades puntuales y siguiendo razones artísticas argumentadas por el Director, también deberá colaborar con la misma cualquier miembro de la Banda Sinfónica.

 

TÍTULO IV. Instrumental. Uniformes.

 

Art. 16: Si bien la política de la Sociedad es que cada músico disponga de instrumento propio, se dispone de un número determinado de instrumentos destinado a la cesión para aquellos músicos que, por diferentes motivos, los necesiten.

Art. 17: El uniforme y el instrumento que sean propiedad de la Sociedad se entregarán al músico en calidad de depósito y estarán siempre a disposición de la Junta Directiva, que podrá retirarlos cuando así lo acordare, en cuyo caso el músico que los tenga en depósito los entregará inmediatamente. Si no lo hiciere así, incurrirá en las responsabilidades pertinentes.

Art 18: Los músicos que utilicen instrumentos propiedad de la Sociedad musical se comprometerán a mantenerlos en perfectas condiciones, corriendo por su cuenta la reposición de los elementos de uso personal (cañas, boquillas, cuerdas, etc).

La pérdida del instrumento propiedad de la Sociedad será sancionada por la Junta Directiva en caso de negligencia grave del músico.

Los arreglos de instrumentos serán pagados al 50% entre la Sociedad y el músico, siempre que la avería sea consecuencia de un uso normal del instrumento. El músico, tras recibir la autorización de la Junta Directiva para la reparación, llevará el instrumento al taller y abonará el coste de la reparación en su totalidad para, después, presentando la factura en Secretaría, recibir el 50% de la reparación.

Art. 19: Los músicos que necesiten instrumentos de la Sociedad Musical para una actuación tendrán que recogerlos con la suficiente antelación, tras solicitar el permiso pertinente, y devolverlos al finalizar. Por la singularidad de los instrumentos de percusión, corresponderá a sus usuarios la responsabilidad de su traslado, montaje, desmontaje y perfecto almacenaje en cualquier acto programado por la Sociedad, pudiendo contar para ello con la colaboración del resto de músicos y miembros de la Junta Directiva.

Art. 20: En la Banda, la uniformidad reglamentaria en verano será zapato y calcetín negros, pantalón azul marino y camisa blanca de manga corta con el escudo de la banda, pudiendo en el caso de las mujeres  ser reemplazado el pantalón por falda. En invierno, será zapato y calcetín negros y traje de la banda con su escudo en la chaqueta y corbata gris, siendo posible en el caso de la mujer cambiar el pantalón por la falda.

En la Orquesta, el traje de los hombres será zapato y calcetín negros, pantalón, chaqueta y pajarita negros y camisa blanca; en las mujeres, traje negro largo o, en su defecto, pantalón y blusa negros.

Es competencia de la Junta Directiva determinar en cada actuación si la uniformidad es la reglamentaria o la de paisano.

Art, 21: Cuando un músico se incorpore a la Banda u Orquesta se costeará la totalidad del uniforme, recibiendo de la Sociedad únicamente la corbata, en el caso de ser músico de la Banda. A partir del segundo uniforme, en un primer momento se comprobará si hay alguno apropiado en el archivo de la sociedad, en cuyo caso la Sociedad asumirá el coste de limpieza del uniforme, pero en caso de no haber ninguno disponible en la Sociedad, se seguirá el mismo protocolo que en la reparación de instrumentos (art. 18). La camisa bordada de verano y la corbata siempre serán entregadas por la Sociedad a los músicos de la Banda.

 

TÍTULO V. Sanciones.

 

Art . 22: Corresponde a la Junta Directiva y a los Directores velar por el cumplimiento de este reglamento y aplicar las sanciones pertinentes. Igualmente les corresponde resolver cualquier caso no previsto en él.

Art . 23: Las sanciones se aplicarán en función de la gravedad de los actos, pudiendo consistir en amonestación, expedientes, multas o expulsión. En cualquier caso, los músicos, sus  padres o tutores legales podrán alegar cuantos argumentos estimen oportunos solicitando audiencia a la Junta Directiva y ,en último extremo, recurrir la sanción ante la Asamblea ordinaria o extraordinaria de socios.

 

ESTE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO FUE APROBADO EN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 29 DE JULIO DE 2010.

1-10-10

 
 

 

Assaigs

Orquestra

Dissabtes

12:30 h

Assaigs

Banda Jove

Dissabtes

11 h